"NOI DESPRE NOI"                  

Mesaj

Ne cunoaştem mai bine - suntem prieteni

EDIŢIA a VI-a

POVEŞTILE COPILĂRIEI MELE...

Proiect- concurs de educaţie pentru dezvoltare personală

Proiect naţional

                                      A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Şcoala cu cls I-VIII Podgoria, Jud. Buzău

Şcoala 311, Bucureşti

B.INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului Noi despre noi!Ediţia aVI a Povestile copilariei mele

NE MÂNDRIM                                       B.2. Categoria în care se încadrează proiectul:

Proiect- concurs de educaţie pentru dezvoltare personală

C. REZUMATUL PROIECTULui

Proiectul se află la a VI-a  ediţie, ediţiile anterioare  desfăşurându-se în anii şcolari 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009,2009-2010 şi 2010-2011. Proiectul a fost inclus în Calendarul activităţilor educative MEC la toate cele cinci ediţii.  La ediţia a VI-a ne-am propus realizarea unui concurs de creaţii literare, fotografii şi desene care să ilustreze poveşti sau basme .

Elemente ale proiectului:

 1. Concurs
 2. Estimăm participarea unui număr de 700 de elevi din cel putin 18 judeţe.
 3. Activităţi propuse:
 1. Realizarea site-ului pentru concurs
 2. Lansarea proiectului
 3. Inscrierea în  proiect
 4. Pregătirea materialelor de către participanţi, transmiterea la coordonatori şi verificarea  acestora de către aceştia(desene, fotografii şi creaţii literare)
 5. Postarea pe site, de către participanţi, a  creaţiilor literare
 6. Postarea pe site a desenelor şi fotografiilor.
 7. Evaluarea lucrărilor şi publicarea rezultatelor
 8. Evaluarea proiectului

d. Parteneri: Şcolile nr. 311 şi Podgoria, Jud. Buzău

   

REGULAMENTUL CONCURSULUI

1. Concursul  se adresează elevilor şi cadrelor  didactice (învăţători/ institutori) din ciclul primar şi gimnazial,  profesorilor de informatică.

2. Forma de participare: on-line

3. Secţiuni:

 1. Fotografie
 2. Desen
 3. Creaţii literare proprii

4. Materialele vor avea ca temă POVEŞTILE COPILĂRIEI MELE şi se vor referi la poveşti, povestiri, basme citite de către copii, pe trei  categorii de vârstă:

 1. Clasele I-II
 2. Clasele III-IV
 3. Clasele V-VIII

DETALII PRIVIND MATERIALELE ÎNSCRISE IN CONCURS


  1. Desene ce pot constitui ilustraţie pentru  o poveste sau un basm citit de către copii. Elevii vor realiza desene în diverse tehnici de lucru: tempera, paint, grafică, adecvat temei proiectului. Fiecare colectiv  participant  în proiect va înscrie în concurs un singur desen reprezentativ, stabilit de comun acord cu elevii din grupul de lucru. Desenele format JPEG şi dimensiune 40 kb vor avea toate datele participanţilor(titlul, nume elev, clasa, numele cadrului didactic îndrumător, şcoala), vor fi trimise pe adresa de e-mail [email protected]   Datele vor fi scrise ca denumire a documentului la trimitere.
  2. Fotografii originale, realizate de către elevi,  care înfăţişează costume realizate de copii ale unor personaje îndrăgite din lecturile citite. Fotografiile de dimensiune 40 kb vor avea toate datele participanţilor(titlul, nume elev, clasa, numele cadrului didactic îndrumător, şcoala), vor fi trimise pe adresa de e-mail [email protected]   Datele vor fi scrise ca denumire a documentului la trimitere.
  3. Creaţii literare originale- poveşti sau basme create de către copii care să respecte trăsăturile acestui gen de creaţie literară(personaje fantastice, întâmplări neobişnuite etc)  Acestea se vor posta direct pe site-ul concursului  http://noidesprenoi6.webs.com/   menţionându-se clar titlul, autorul, profesorul coordonator, şcoala de provenienţă.

Notă: Pentru înscrierea în concurs este obligatorie participarea la cel puţin două secţiuni


  1. CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR PREZENTATE ÎN CONCURS

Evaluarea lucrărilor se va realiza în două etape:

- evaluare de către coordonatorii concursului, înainte de postarea pe site/ evaluare în funcţie de condiţiile de participare, dimensiunea documentelor, respectarea temei;

- evaluarea finală a lucrărilor se va realiza de către o comisie formată din reprezentanţi ai celor două ISJ-uri respectiv: ISJ Buzău şi ISMB, coordonatorii proiectului, precum şi de către vizitatorii site-ului pentru concurs prin vot.

Vor fi evaluate doar lucrările care vor fi trimise în termenele stabilite de către organizatori şi în dimensiunile şi forma stabilite prin regulament.

Se vor acorda câte un premiul I, II, III la fiecare categorie, pe clase (I-II, III-IV, V-VIII)

Se acordă diplome copiilor premianţi şi diplome de participare cadrelor didactice coordonatoare.

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]]

Intenţionăm să includem ca ativitate a proiectului şi un simpozion. Sperăm să reuşim acest lucru.


Date privind ORGANIZAREA SIMPOZIONULUI

Tema simpozionului: Ora de lectură- context de formare a competenţelor de comunicare

Data: luna martie 2013

Locul: Şcoala gimnazială nr. 311, Bucureşti

Participanţi: cadre didactice

OBIECTIVE:

 1. Creşterea calităţii actului educativ.
 2. Perfecţionarea cadrelor didactice participante.
 3. Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare, cooperare între toţi factorii implicaţi în formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii.

Secţiuni


  1. Strategii eficiente utilizate în activitatea didactică pentru încurajarea lecturii în rândul elevilor
  2. Activităţile extraşcolare şi impactul asupra
  3. Carte sau internet?

Organizatori: Şcoala nr. 311, Bucureşti

Parteneri: ISMB, şcoala nr. 279 Bucurelti, Şcoala gimnazială Podgoria, Jud. Buzău.

Coordonatori secţiuni: inspectori şcolari şi metodişti ISMB

Detalii privind modul de redactare a lucrărilor vor fi date ulterior înscrierii.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]] FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

                                                

Proiect educaţional

Noi despre noi

Ediţia a VI-a

POVEŞTILE COPILĂRIEI MELE...

            Unitatea şcolară:_________________________

            Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, judeţ)  ____________________

            Telefon:_________________                            Fax:______________

        

            E-mail _____________________

           

          Cadrul didactic participant

          Numele şi prenumele ______________________

          Specialitatea:  ____________

          Nr. de elevi cuprinşi în proiect ____    clasa ___

          E-mail: _______________________Telefon________________

          Adresa ______________________________________________

 Marcaţi X în dreptul casetei corespunzătoare secţiunii la care vă înscrieţi:

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]]

Participare la simpozion

Secţiunea___________________________________

Titlul referatului____________________________________________________________

DIRECTOR,                                                                                      Aplicant,

Şcoala gimnazială nr. 311, Bucureşti                                                                  Şcoala_____________

Sector 6

tel- fax 021 413 3440

Nr___________ data_______

Şcoala gimnazială Podgoria                                                      

Loc.Podgoria, judeţul Buzău                                                               

tel.fax 0238 574865                                                                            

Nr__________/Data________                                                           

CONTRACT DE PARTENERIAT I. PĂRŢILE CONTRACTULUI

Contractul este încheiat între:

1. Şcoala gimnazială nr. 311 Bucureşti reprezentată de  d-na prof. Vesa Mirela în calitate de director şi d-na prof. Costache Nicoleta în calitate de coordonator de  proiect

2. Şcoala gimnazială  Podgoria, jud. Buzău reprezentată de d-na prof. Şofron Carmen în calitate de coordonator proiect

 3._________________________________ reprezentată de ______________________în calitate de director şi _________________________________   în calitate de coordonator al proiectului la nivelul unităţii de învăţământ.

care au convenit următoarele :

II. SCOPUL PARTENERIATULUI

            Realizarea în comun a unor programe, acţiuni, activităţi în cadrul Proiectului Naţional NOI DESPRE NOI- Ediţia a VI-a, 2012-2013

III. OBIECTIVE COMUNE 


  1. Punerea în comun a tuturor resurselor (financiare, umane, materiale, logistice) în vederea realizării obiectivelor comune propuse.
  2. Stabilirea unor strategii şi metodologii comune în ceea ce priveşte derularea activităţilor proiectului.
  3. Promovarea reciprocă, în cadrul activităţilor comune a imaginii instituţiei partenere.
  4. Respectarea confidenţialităţii datelor furnizate de părţi.
  5. Comunicarea parteneriată în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea proiectului.

IV. DURATA PARTENERIATULUI 

            Prezentul contract de colaborare intră în vigoare la data semnării de către părţi, fiind încheiat pentru o perioadă de  5  luni.

            Prezentul contract poate fi modificat prin acordul reciproc al părţilor.

             Soluţionarea oricăror litigii se va face exclusiv pe cale amiabilă.

            Prezentul document a fost redactat în 4 exemplare.

                      

Şcoala cu cls I-VIII Podgoria                                                                        Şcoala nr. 311 Bucureşti                                                  

Director,                                                                                                        Director ,

Prof Şofron Carmen                                                                                      Prof. Vesa Mirela        

Şcoala____________________

Director___________________